Privatekonomi

Omfattande arbetsskydd för föräldrar och gravida

2013-03-21 16:57 #0 av: [Moa-]

I Sverige har gravida och föräldrar ett omfattande skyddsnät om man ser det rent arbetsrättsligt. Något vi givetvis bör vara glada över och värna om. Föräldrar har rätt till föräldraledighet och enligt diskrimineringslagen får ej gravida (eller kvinnor som kan misstänkas bli gravida) diskrimineras. Några nyckelparagrafer för detta följer nedan:

Föräldraledighetslagen 1 §: ”Vilka som omfattas av lagen

 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag.

Samma rätt har också en arbetstagare som

 • 1. utan att vara förälder är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn,
 • 2. har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem,
 • 3. stadigvarande sammanbor med en förälder under förutsättning att arbetstagaren är eller har varit gift med eller har eller har haft barn med denna förälder. ”

Föräldraledighetslagen 16 §:

Förbud mot missgynnande behandling

En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet enligt denna lag, när arbetsgivaren

 • 1. beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju eller vidtar annan åtgärd under anställningsförfarandet,
 • 2. beslutar om befordran eller tar ut en arbetstagare till utbildning för befordran,
 • 3. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik,
 • 4. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller yrkesvägledning,
 • 5. tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor,
 • 6. leder och fördelar arbetet, eller
 • 7. säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare.

Förbudet gäller dock inte om olika villkor eller olika behandling är en nödvändig följd av ledigheten. Lag (2006:442).

Diskrimineringslagen 1 kap 1 §:

a följer nedan. räldrar har rätt till föräldraledighet och enligt diskrimineringslagen får ej gr”Inledande bestämmelser

"Lagens ändamål

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. ”

Diskrimineringslagen 2 kap 1 §:

” Förbud mot diskriminering och repressalier

Arbetslivet

En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren

 • 1. är arbetstagare,
 • 2. gör en förfrågan om eller söker arbete,
 • 3. söker eller fullgör praktik, eller
 • 4. står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.

Diskrimineringsförbudet gäller även i det fall arbetsgivaren genom skäliga stöd- och anpassningsåtgärder kan se till att en arbetstagare, en arbetssökande eller en yrkespraktikant med ett funktionshinder kommer i en jämförbar situation med personer utan sådant funktionshinder.

Den som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor som rör någon som avses i första stycket ska likställas med arbetsgivaren.”


Några fall där man kan diskutera om skyddet är allt för omfattande är följande:

AD 2011 nr 2

En kvinna sökte under praktiktjänstgöring hos en lantbrukare anställning hos denne. Kvinnan drabbades under praktiktjänstgöringen av missfall och berättade om det för lantbrukaren. Hon nekades sedan anställning. Fråga om lantbrukaren därigenom dels har gjort sig skyldig till direkt diskriminering på grund av kön, dels har missgynnat henne i strid mot föräldraledighetslagen. Lantbrukarens agerande har ansetts utgöra brott mot både diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Arbetsdomstolen har tillerkänt kvinnan ett gemensamt belopp avseende diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd.Citat och rättsfall

"AD 2009 nr 45

En gravid kvinna ansökte om att få gå en kurs som skulle äga rum en vecka före beräknad förlossning. Arbetsgivaren avslog kursansökan med motiveringen att de nyförvärvade kunskaperna skulle bli svåra att förankra på grund av arbetstagarens längre frånvaro från arbetet efter kursen. Fråga om arbetsgivaren genom att avslå kursansökan på denna grund har brutit mot i första hand förbudet mot könsdiskriminering i jämställdhetslagen och i andra hand förbudet mot missgynnande i föräldraledighetslagen.” Citat och rättsfall

Anser ni att skyddet för föräldrar och gravida är allt för omfattande eller är berättigat?

Anmäl
2013-03-21 20:10 #1 av: MichaelE

Bra artikel! Detta är ju information som många missar.

Anmäl
2013-03-21 20:28 #2 av: [Moa-]

Ja, ett viktigt ämne, dock endast klippt ut de mest fundamentala paragraferna för en eventuell diskussion, men trots att det mesta "klipptes bort" så blev det kanske oönskat långt (baserat på det egentliga innehållet).

Anmäl
2013-04-12 17:13 #3 av: Helin_

Tyvär gäller de här inte alla i sverige.

Anmäl
2013-04-12 17:17 #4 av: [Moa-]

Helin_; nu vet jag inte riktigt vad du syftar på? Vem skulle det inte gälla?

Anmäl
2013-04-12 19:39 #5 av: Helin_

Tex. Personliga assistenter. Som åersonlig assistent kan du gå sparken för att du är gravid. Eller har småbarn. Brukaren/kunden kan hävda infektiionsrisk om man har små barn och sparka personen. Eller sparka för att någon är gravid och maan som kund/brukare inte vill ha några gravida assistenter. Hände mig. Kunden var jätte nöjd med mig och jag hade jobbat länge där. Berättade att jag var gravid och en vecka senare var jag uppsagt och fick inte jobba något mer med grunden att jag inte var sociql. Jag är för övrigt väldigt social om någon skulle fråga mina vänner och familj.

Anmäl
2013-04-12 19:56 #6 av: [Moa-]

Helin_; finns det i ett fåtal särskilda skäl som är acceptabla. Just gällande personlig assistans så är det många gånger brukaren själv som anställer och kan välja vilka kriterier denna så önskar, det är här inte heller möjligt med diskriminering på det är personkemi som är det fundamentalt... För mig är detta en självklar rättighet för en brukare som skall umgås en stor del av dagen med personen och släppa in vederbörande i sitt hem. Många brukare med psykiska funktionshinder klarar inte heller på ett bra sätt hög personalomsättning och detta väger då ofta in i deras beslut.

Det gäller inte heller andra dylika funktioner så som godemän och dylikt.

Är du däremot anställd av ett assistansföretag så tror jag att de är skyldiga att efterleva gällande lagar, däremot kan omplacering ske. (Jag vet att bemanningsföretag kan kringgå lagar, men om du har en fast anställning av ett assistansföretag skall detta ej gälla.)

Anmäl
2013-04-12 20:44 #7 av: Helin_

De närmaste en fast anställning som man kan komma inom personlig assistans är så länge uppdraget varar. Då gäller 2 veckors uppsägning från båda parter hur länge du än jobbat. Och ja de är klart att brukare ska få välja vilka dom anställer men när man har haft fungerande peraonal i flera år och väljer att sparka för att personalen är gravid med svepsjäl att personen inte är social när personen desutom är anstäklt för att vara brukarens armar och ben så tycker jag att de går över styr och att alla ska ha lika rättigheter. Jag var anställd av ett företag som inte tog sitt ansvar.

Anmäl
2013-04-12 20:48 #8 av: [Moa-]

Anmälde du företaget? Det tror jag hade kunna gå igenom, eller var du anställd specifikt för det exakta uppdraget?

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.